نامها و اوصاف قرآن کریم
48 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خداوند متعالی، کتاب جاودان خود قرآن را به نامها و اوصاف متعددی خوانده است که هیچ یک از آنها مرادف دیگری نیست؛ بلکه هر یک جلوه¬¬ای از این کتاب را به نمایش می¬گذارد. هر نام یا وصفی از قرآن، در حقیقت، گواهی است از کمال و دلیلی است بر جمالی از این کتاب آسمانی و نشان از مرتبه¬ای از مراتب بی¬شمار آن. بازشناسی نامها و اوصاف قرآن کریم، می¬تواند گوشه¬ای از ظرفیت و ثروت بی¬پایان¬ قرآن را آشکار کند و اهداف هدایتی و تربیتی تعالیم قرآنی را نمایان سازد و بالتبع بر میزان شناخت و بهره¬مندی از آن بیفزاید. بدین رو، از دیرباز بسیاری از مفسران و قرآن¬پژوهان موضوع «نامها و اوصاف قرآن» را در کنار تفسیر قرآن و علوم قرآنی کاویده¬اند. پژوهشگران قرآنی معاصر نیز در مقالات مستقل پرشماری از نامها و اوصاف قرآن کریم سخن گفته¬اند . بسیاری از مفسران و قرآن¬پژوهان نامهای بسیاری برای قرآن برشمرده¬اند هرچند در شمار آنها با یکدیگر متفق نیستند. ابوالفتوح رازی(م. 554ق.) حدود 43 نام و فخرالدین رازی(م. 606ق.) 32 نام برشمرده¬ است. قاضی ابوالمعالی شیذله(م. 494ق.) 55 نام برشمرده که بدرالدین زرکشی(م. 794ق.) و سیوطی(م. 911ق.) همانها را نقل کرده و از وجه تسمیۀ آنها سخن گفته¬اند. زرکشی از ابوالحسن علی بن احمد حرالی(م. 637ق.) یاد کرده، می¬گوید او مطلب مستقلی در این موضوع داشته و بیش از 90 نام برای قرآن برشمرده است. ابن عربی(م. 656ق.) نیز نامهای بسیاری برای قرآن می¬شناسد.