کتاب شناسی مکه: تفصیل سفر مکه معظمه: سفرنامه حج، نوشته قلم میرزا محمود خان مدیر الدوله
76 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفصیل سفر مکه معظمه: سفرنامه حج، نوشته قلم میرزا محمود خان مدیر الدوله این سفرنامه، گزارش سفر حج سال 1321 قمری از تهران است که از شعبان آن سال تا صفر 1322 قمری طول کشیده است. در این سفرنامه می¬توان اطلاعاتی را درباره راهی که از شمال ایران به عثمانی می رسیده و نیز چگونگی حجگزاری درباریان و افراد ذی¬نفوذ ایرانی در عهد قاجار کسب کرد. میرزا محمودخان از رجال سیاسی شناخته¬شدۀ دورۀ قاجار است که در زمان نگارش سفرنامه، وزیر لشکر مظفرالدین قاجار(حکو:1314-1324ق.)بوده است. او به سال 1314 قمری تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده گرفت، سال 1318 وزیر کشور شد و در 1320 به وزارت وظایف و اوقاف رسید. میرزا محمودخان از افراد با نفوذ و مورد اعتماد مظفرالدین شاه قاجار بوده است. این سفرنامه بدین لحاظ که چگونگی حجگزاری درباریان و افراد متموّل و ذی¬نفوذ ایرانی عهد قاجار را نشان می-دهد، حائز اهمیت است. سفرنامه از این لحاظ نیز که راه شمال را منزل به منزل با ذکر فاصله میان آنها و انواع وسایل و امکانات سفر بیان می¬کند، شایان توجه است. ادامه دارد ...