کتاب شناسی مکه: تیر اجل در صدمات راه جبل: رساله ای در گزارش سفر حج و مشکلات راه جبل از نویسنده ناشناخته
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تیر اجل در صدمات راه جبل: رساله ای در گزارش سفر حج و مشکلات راه جبل از نویسنده ناشناخته نویسنده این رساله، ضمن سفر حج سال 1299 قمری/ 1261 شمسی، عهد ناصرالدین شاه قاجار(حک: 1313- 1264ق.)دشواریها و مصائب حجگزاران به خصوص حجگزاران ایرانی در راه جبل را معرفی و برای رفع آنها پیشنهادهای اصلاحی ارائه کرده است. در این اثر، برخی وقایع سفر تنها به عنوان شاهدی بر مدعای نویسنده گزارش شده اند و در معرفی مکه و مدینه و آثار تاریخی و مذهبی آنها گزارشی ثبت نشده و این نوشته، بدین لحاظ با سفرنامه های حج متفاوت است. اطلاعی از نام و شرح حال نویسنده در دست نیست ولی از گزارشهای سفرنامه بر می آید که او بارها، از جمله سالهای 1297 و 1280 قمری نیز به حج مشرف شده و بنابر سفرنامه، آغاز و انجام سفر او نجف اشرف بوده است. او اشاره ای به پیشه یا منصب خود نکرده؛ اما بنابر سفرنامه او به احتمال نزد حکومت ایران اعتباری داشته است. ادامه دارد ...