سفرنامه مکه؛ نوشته میرزا علی خان اعتماد السلطنه
46 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه مکه؛ نوشته میرزا علی خان اعتماد السلطنه این اثر گزارش حج سال 1263 قمری/ 1226 شمسی نویسنده از شهر تبریز است که از راه شام انجام پذیرفته است. نویسنده منازل و توقفگاه‌های این مسیر را تا مکه و مدینه معرفی کرده و در شام همراه محمل شامی به حجاز رفته و وصفی از این محمل و امکانات همراه آن ارائه کرده است. معرفی مفصل وضعیت منازل و گذرگاههای راه شام تا مدینه و مکه از مطالب این سفرنامه است. جز آگاهی‌های حج و حرمینی، مطالبی دیگر در معرفی شخصیتها و شهرها و مناطق مختلف میان راه و اطلاعاتی مانند معرفی امکانات انسانی و تسلیحاتی ارتش عثمانی در آن زمان در سفرنامه آمده است. در این سفر برخی از اعضای خاندان سلطنتی ایران و نزدیکان شاه قاجار از جمله مهدعلیا همسر محمد شاه قاجار و مادر ناصرالدین شاه و درباریان و صاحب منصبان از شام همراه نویسنده بوده‌اند. حاج علی¬خان اعتماد السلطنه از صاحب منصبان دوران قاجار، ساکن مراغه، به واسطه پدر از کودکی به دربار محمد میرزا، محمد شاه آینده(حک 1250-1264ق) حاکم مراغه و ولیعهد فتحعلی شاه وارد شد. او در دربار قاجار مناصبی به دست آورد و هر چند مدتی مغضوب دربار شد، از مجازات رهایی یافت و با نزدیکی و خدمت به مهد علیا مادر ناصر الدین شاه (حک1264- 1313ق)، در دربار جایگاهی بلند یافت. در زمان صدارت امیر کبیر (صدارت 1264- 1268ق) و به وساطت او سمت حاجب الدولگی یافت. علی¬خان با صدور فرمان اعدام امیر کبیر از طرف ناصر الدین شاه به تحریک مهدعلیا، مامور اجرای حکم شد و به کاشان رفت و هنگامی که امیرکبیر در حمام بود دستور قتل او را به میرغضبان صادر کرد. ادامه دارد...