کتاب شناسی مکه: حج نامه: سفرنامه منظوم حج از مؤلف ناشناخته
45 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حج نامه: سفرنامه منظوم حج از مؤلف ناشناخته این اثر از معدود سفرنامه های حج منظوم است و اطلاعاتی از مکه و مدینه، راه جبل*(راهی که از نجف اشرف به حرمین می رسیده است)و راه مدینه به شام را در خود دارد. سال سفر دانسته نیست و تنها بنابر بیتی از سفرنامه می توان حدس زد که زمان ناصرالدین قاجار(حک:۱۲۲۸-1313ق.)انجام پذیرفته است: «جهان جمله گردد به آیین ما/ بده فتح بر ناصر دین ما»(ص 66)اشاره مکرر مولف به گرمای شدید هوا در حجاز، نشان از فصل تابستان یا اواخر بهار دارد.( ص67 و 68)نام و نشانی از او در سفرنامه نیامده است؛ اما قرائن موجود در سفرنامه حاکی از ایرانی و شیعه بودن اوست. اولین گزارش سفرنامه مربوط به زیارت عتبات عراق و آخرین گزارش مربوط به شام است و دانسته نیست که آیا ناظم سفرنامه، مقیم عتبات بوده یا نه. سراینده این سفرنامه از نجف اشرف راهی حجاز شده و راه جبل* را طی کرده و مانند حجگزارانی که با کاروان جبل به حج می رفته اند، نخست به مکه و پس از ادای مناسک حج به مدینه رفته است. ادامه دارد ...