کتاب شناسی مکه: سفرنامه حاج ایازخان قشقایی: سفرنامه حج نوشته ایازخان قشقایی
49 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه حاج ایازخان قشقایی: سفرنامه حج نوشته ایازخان قشقایی نام کامل این سفرنامه، سفرنامۀ حاج ایازخان قشقایی به مکه، مدینه و عتبات عالیات در روزگار احمد شاه قاجار و از واپسین سفرنامه های حج عهد قاجار است. سفر حج نویسنده، به سال 1341 قمری/1301 خورشیدی انجام پذیرفته و گزارشهای آن، بدین لحاظ که اطلاعات مفصلی از اماکن و آثار مذهبی و تاریخی مکه و مدینه در روزگار نزدیک به تسلط وهابیان و تخریب آنها ارائه می کند، شایان توجه است. ایازخان متولد 1278 قمری/ 1248 خورشیدی در ایل قشقایی است و تبار او به ایل شاملو می رسد که از طوایف بیگدلی به شمار می روند. در کودکی به مکتب خانه رفت و علوم مرسوم و خواندن و نوشتن آموخت. در نوجوانی به دستگاه داراب خان ایل بیگی فراخوانده شد. همراه اسماعیل خان فرزند داراب خان صولت الدوله به تکمیل تحصیلات پرداخت. همواره سمتهای مختلفی در ایل داشته و مورد اعتماد بود. وقتی اسماعیل خان به سمت ایلخانی(ریاست ایل)رسید، ایازخان را به مشاورت خویش برگزید. همچنین، گویند چون حکومت بهبهان از سوی دولت مرکزی به صولت الدوله واگذار شد، او مدتی ایازخان را به جای خویش در حکومت بهبهان نشاند. ایازخان در جنوب ایران نزد صاحب منصبان و بزرگان، شناخته شده و ادامه داد ...