کتاب شناسی مکه: سفرنامه منظوم مکه: سفرنامه حج سرودۀ میرزا جلایر(قرن13ق.)
70 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه منظوم مکه: سفرنامه حج سرودۀ میرزا جلایر(قرن13ق.) از سفرنامه های منظوم حج که اطلاعاتی از حرمین و راه جبل و مصائب و مشکلات حجگزاران و زائران ایرانی در راه جبل و شهر مدینه حدود سال 1260 قمری در بردارد. در برخی منابع، از این اثر با عنوان «سفرنامه مکه» یاد شده است. هویت دقیق نویسنده دانسته نیست؛ اما او در سفرنامه خود را «جلایر» خوانده و او به احتمال از درباریان محمدشاه قاجار(حک:1264- 1250)بوده است. در برخی ابیات سفرنامه قرائنی دال بر شافعی بودن جلایر به چشم می خورد؛ مانند بیتی که او در آن تصریح کرده که چون شریف دانست که من شافعی هستم، کمال حرمت را در حقم روا داشت(ص561) اما مصحح سفرنامه معتقد است که میرزاجلایر از روی تقیه خود را شافعی معرفی کرده است.(ص554)ابیاتی دیگر از سفرنامه گواه بر تشیع او هستند.(رک: ص565) ادامه دارد...