کتاب شناسی مکه: سفرنامه منظوم حج: سفرنامه حج سروده شاعر ناشناخته
53 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه منظوم حج: سفرنامه حج سروده شاعر ناشناخته این منظومه، گزارش سفر حج سال 1314 قمری است که در آن اطلاعاتی از وضعیت حجگزاران ایرانی در حجاز به ویژه در جده و مشکلات آنان و رفتار کنسول ایران با آنان آمده است. سراینده این سفرنامه شناخته نیست و در سفرنامه نیز نامی از خود و مبدأ سفرش نبرده است؛ اما ایرانی بودن او محرز است و از قرائنی می توان حدس زد که از جنوب ایران به حجاز رفته است. سراینده به گفته خود، با کشتی به جده آمده و هنگام نقل ماجرای قرنطینه در جده، از قـَمَران یاد کرده که بندری در یمن بوده و بنابر نقل برخی سفرنامه های دیگر، مسافران حج هند و ایران پیش از رسیدن به حجاز، در آنجا قرنطینه می شده اند. حجگزاران ایرانی که این راه را بر می گزیده اند، از بنادر خلیج فارس سوار بر کشتی می شده و از طریق دریای عمان، دریای عرب و خلیج عدن به دریای سرخ و جده می رسیده اند. آنان غالبا در محاذی یَلَملَم در کشتی احرام می بسته اند؛ اما بنابر سفرنامه ها، برخی از حجگزاران به دلیل نبود شرایط مناسب برای غسل و طهارت در کشتی، احتیاط کرده، به جده و سپس سعدیه می رفته و در آنجا احرام می بسته اند یا همان احرام محاذی یلملم را تجدید می کرده اند. سراینده این سفرنامه نیز به همین دلیل در سعدیه(جحفه)محرم شده است: «این حال کسی که بود مجرم/ در بحر نگشته بود محرم/ از شدت احتیاط می خواست/ محرم بشود ز اصل میقات».(ص579 و 581) ادامه دارد ...