سفرنامه مکه و عتبارت: نوشته عبدالمجید محمود سقزی مجدی شاعر و ادیب کردستانی
78 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه مکه و عتبارت: نوشته عبدالمجید محمود سقزی مجدی شاعر و ادیب کردستانی نویسنده در این اثر، سفر حج خود در سال 1305 قمری/1267 شمسی مصادف با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار(حکو: 1313- 1264ق.)را از کردستان ایران و مسیر عثمانی گزارش کرده است. جز این سفرنامه، در میان سفرنامه های چاپ شده تا دوره قاجار، سفرنامه ای از اهالی کردستان در دست نیست. این سفرنامه می تواند مسیر سفر به عثمانی و راه حج بخشی از اهالی کردستان ایران در عهد قاجار را که در خاک ایران، از کردستان و آذربایجان می گذشته، نشان دهد. سفرنامه جز مطالب مربوط به حرمین، مطالب متنوع دیگری نیز درباره جایها و شهرهای ایران و ممالک دیگر به ویژه عتبات و زیارتگاه های عراق دارد. عبدالمجید محمود فرزند میرزا عبدالکریم سقزی، متخلص به وجدی و مشهور به ملک الکلام مجدی، متولد 1268 قمری سقز، شاعر و ادیب کردستانی، در حکومت کردستان به شغل نامه نگاری در دارالانشاء(دبیرخانه)اشتغال داشت. چون حسنعلی خان امیر نظام گروسی به حکومت کردستان رسید، ادامه دارد ...