سفرنامه مکه معظمه: سفرنامه حج نوشتۀ عبدالحسین خان افشار اُرومی
54 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شریفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سفرنامه مکه معظمه: سفرنامه حج نوشتۀ عبدالحسین خان افشار اُرومی این اثر گزارش حج سال 1299 قمری/ 1261 شمسی نویسنده در عهد ناصرالدین‌شاه(حک: ۱۲۲۸-۱۲۷۵ ش.) است. نویسنده در این سفرنامه وضعیت حجگزاران و زائران ایرانی در شهرها و مناطق میان راه عثمانی و راه جبل و چگونگی عبور و مشکلات آنها را نمایانده است. در این سفرنامه می توان اطلاعات گسترده ای از راه جبل*(راه زبیده که از جنوب عراق به حرمین می رسیده است) و مسائل مربوط به آن، افراد و قبایل میان راه، متصدیان خدمات حمل و نقل و انواع وظایف آنها و نوع رفتارشان با حجگزاران و چگونگی پرداخت خاوه یا اخوه و میزان و معیار آن بازیافت. جزئیات اطلاعات سفرنامه در این باره و به ویژه درباره انواع مبالغی که حجاج مختلف(مرد، زن، عرب، عجم و ...) به حمله داران و متصدیان حمل و نقل می پرداخته اند، در سفرنامه های موجود به این تفصیل نیامده است. گزارشهای سفرنامه از شهرهای ایران و اوضاع عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و وضعیت نیروهای نظامی در آنها دارای ... ادامه دارد ...